A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Trang chủ / Văn bản - Tài liệu / Hợp đồng - Biểu mẫu / Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……………., ngày … tháng … năm …

VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số: ……/2015/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Kinh doanh bất động sản;

Các căn cứ pháp luật khác.

Hai bên chúng tôi gồm:

  1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN A)

– Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………………

– Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: …………………………………………………………………

Cấp ngày: …../…../……. Tại: ……R