A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Trang chủ / Văn bản - Tài liệu / Hợp đồng - Biểu mẫu / Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà có sẵn

Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà có sẵn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……………., ngày …… tháng …… năm ……

VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số: ……/2015/NĐ-CP ngày ….. tháng …… năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Các căn cứ pháp luật khác.

Hai bên chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN A)

– Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………………

– Giấy CMTND/Hộ chiếu số: …………….. Cấp ngày…./…../…… Tại ………………………………..

– Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ……………………………………………………………………..

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………..

– Email: ……………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu bên chuyển nhượng là cá nhân thì chỉ ghi thông tin về cá nhân. Nếu bên chuyển nhượng là nhiều người thì ghi thông tin cụ thể của từng cá nhân chuyển nhượng. Nếu bên chuyển nhượng là vợ và chồng hoặc Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng là tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng theo quy định pháp luật thì ghi thông tin của cả vợ và chồng. Nếu bên chuyển nhượng là tổ chức thì ghi thông tin của tổ chức)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN B)

– Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………………

– Số CMTND: ……………………. Do CA …………….. Cấp ngày: ……………………………………

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………….

– Số tài khoản (nếu có): ……………………….. Tại ngân hàng ………………………………………..

(Nếu bên nhận chuyn nhượng cá nhân thì chỉ ghi thông tin về cá nhân. Nếu bên nhận chuyển nhượng là nhiều người thì ghi thông tin cụ thể của từng cá nhân chuyển nhượng. Nếu bên nhận chuyển nhượng là vợ và chồng hoặc Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng là tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng theo quy định pháp luật thì ghi thông tin của cả vợ và chồng. Nếu bên nhận chuyển nhượng là tổ chức thì ghi thông tin của tổ chức)

Sau khi thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng này với các nội dung sau đây:

Điều 1. Bên A chuyển nhượng cho Bên B hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng như sau:

 1. Thông tin về hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng
 2. a) Tên, số hợp đồng, ngày ký: ……………………………………………………………………………….
 3. b) Thông tin về bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng:

– Công ty …………………………………………………………………………………………………………..

(Ghi theo thông tin của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có trong Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng)

 1. c) Thông tin về bên thuê mua nhà, công trình xây dựng:

– Ông/bà: …………………………….. (hoặc Công ty: ………………………………………………….. )

(Ghi theo thông tin của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng có trong Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng)

 1. Thông tin về nhà, công trình xây dựng cho thuê mua
 2. a) Loại nhà, công trình xây dựng: ……………………………………………………………………………
 3. b) Mô tả các đặc điểm khác của nhà, công trình xây dựng: ………………………………………….
 4. c) Diện tích: ……………m2 (ghi theo hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng)
 5. d) Địa chỉ nhà, công trình xây dựng: ………………………………………………………………………..

đ) Hiện trạng nhà, công trình xây dựng: ……………………………………………………………………

 1. e) Giá thuê mua ………………. đ (bằng chữ: ……………………………………………………………. )

(Ghi theo Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng)

 1. g) Số tiền thuê mua đã nộp cho bên cho thuê mua …………………………………………………… đ

(Bằng chữ ………………………………………………………………………………………………………… )

 1. h) Hiện trạng pháp lý của nhà, công trình xây dựng:

– Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của: ………………………………………………………………………

– Giấy tờ pháp lý của nhà, công trình xây dựng: …………………………………………………………

 1. Thời hạn thuê mua nhà, công trình xây dựng (theo hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng)
 2. a) Thời hạn thuê mua: …………………………………………………………………………………………..
 3. b) Thời hạn nhận bàn giao nhà, công trình xây dựng: ………………………………………………….

Điều 2. Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo

 1. Bên A bàn giao cho Bên B bản gốc và bản sao các tài liệu, giấy tờ sau đây:
 2. a) Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng số ….., ký ngày …….. và các Phụ lục, văn bản, tài liệu kèm theo của Hợp đồng.
 3. b) Các chứng từ tài chính về nộp tiền thuê mua nhà, công trình xây dựng cho Công ty ………

………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. c) Các văn bản chuyển nhượng hợp đồng và chứng từ nộp thuế của các lần chuyển nhượng trước.
 2. d) Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu, hộ khẩu, giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân và các giấy tờ liên quan khác….. (của cá nhân chuyển nhượng); giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập và các giấy tờ liên quan khác… (đối với tổ chức).

đ) Các giấy tờ liên quan khác (do các bên thỏa thuận).

 1. Thời hạn bàn giao hồ sơ, giấy tờ quy định tại Điều này:
 2. a) Bên A có trách nhiệm bàn giao cho Bên B các hồ sơ, giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 2 này trong thời hạn (hoặc tại thời điểm): ……………………………………………………………………………………………………………….
 3. b) Các bên lập biên bản về việc bàn giao các giấy tờ, tài liệu nêu trên. Biên bản bàn giao là bộ phận gắn liền của Văn bản chuyển nhượng này.
 4. Bên A chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, có thật, không bị giả mạo đối với các văn bản, tài liệu bàn giao cho Bên B.

Điều 3. Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán tiền chuyển nhượng hợp đồng

 1. Giá chuyển nhượng hợp đồng là: