Dưới đây là phân tích cụ thể 3 tuổi xông nhà tốt nhất với gia chủ 1970:

Người xông nhà sinh năm 1977 (Đinh Tỵ – Sa trung thổ)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1977 là Thổ, của gia chủ 1970 là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi xông nhà 1977 là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà 1977 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ 1970, chấp nhận được

– Thiên can của năm nay là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi xông nhà 1977, chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1977 là Tỵ không tương hợp, không xung khắc với Tuất của gia chủ 1970, chấp nhận được

– Địa chi của năm nay là Dậu tương hợp với Tỵ của tuổi xông nhà 1977, rất tốt

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1990 (Canh Ngọ – Lộ bàng thổ)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1990 là Thổ, của gia chủ 1970 là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi xông nhà 1990 là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà 1990 là Canh không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ 1970, chấp nhận được

– Thiên can của năm nay là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Canh của tuổi xông nhà 1990, chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1990 là Ngọ tương hợp với Tuất của gia chủ 1970, rất tốt

– Địa chi của năm nay là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Ngọ của tuổi xông nhà 1990, chấp nhận được

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1960 (Canh Tý – Bịch thượng thổ)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1960 là Thổ, của gia chủ 1970 là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi xông nhà 1960 là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà 1960 là Canh không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ 1970, chấp nhận được

– Thiên can của năm nay là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Canh của tuổi xông nhà 1960, chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1960 là Tý không tương hợp, không xung khắc với Tuất của gia chủ 1970, chấp nhận được

– Địa chi của năm nay là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Tý của tuổi xông nhà 1960, chấp nhận được

Đánh giá: 16/20 (Tốt)