Dưới đây là bảng phân tích chi tiết 3 tuổi xông nhà tốt nhất:

Người xông nhà sinh năm 1976 (Bính Thìn – Sa trung thổ)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1976 là Thổ, của gia chủ là Thổ, 2 hành này không sinh, không khắc, tạm được

– Ngũ hành của năm 2017 Đinh Dậu là Hỏa, của tuổi xông nhà 1976 là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà 1976 là Bính không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ, tạm được

– Thiên can của năm 2017 Đinh Dậu là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà 1976, tạm được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1976 là Thìn tương hợp với Thân của gia chủ, rất tốt

– Địa chi của năm 2017 Đinh Dậu là Dậu tương hợp với Thìn của tuổi xông nhà 1976, rất tốt

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1948 (Mậu Tý – Tích lịch hỏa)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1948 là Hỏa, của gia chủ là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm 2017 Đinh Dậu là Hỏa, của tuổi xông nhà 1948 là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, tạm được

– Thiên can của tuổi xông nhà 1948 là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ, tạm được

– Thiên can của năm 2017 Đinh Dậu là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi xông nhà 1948, tạm được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1948 là Tý tương hợp với Thân của gia chủ, rất tốt

– Địa chi của năm 2017 Đinh Dậu là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Tý của tuổi xông nhà 1948, tạm được

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1949 (Kỷ Sửu – Tích lịch hỏa)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1949 là Hỏa, của gia chủ là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm 2017 Đinh Dậu là Hỏa, của tuổi xông nhà 1949 là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, tạm được

– Thiên can của tuổi xông nhà 1949 là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Mậu của gia chủ, tạm được

– Thiên can của năm 2017 Đinh Dậu là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của tuổi xông nhà 1949, tạm được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1949 là Sửu không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, tạm được

– Địa chi của năm 2017 Đinh Dậu là Dậu tương hợp với Sửu của tuổi xông nhà 1949, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)