Dưới đây là phân tích cụ thể 3 tuổi xông nhà tốt nhất:

Người xông nhà sinh năm 1959 (Kỷ Hợi – Bình địa mộc)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1959 là Mộc, của gia chủ là Thủy, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, của tuổi xông nhà 1959 là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà 1959 là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Đinh của gia chủ, tạm được

– Thiên can của năm 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của tuổi xông nhà 1959, tạm được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1959 là Hợi tương hợp với Mùi của gia chủ, rất tốt

– Địa chi của năm 2017 là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Hợi của tuổi xông nhà 1959, tạm được

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1988 (Mậu Thìn – Đại lâm mộc)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1988 là Mộc, của gia chủ là Thủy, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, của tuổi xông nhà 1988 là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà 1988 là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Đinh của gia chủ, tạm được

– Thiên can của năm 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi xông nhà 1988, tạm được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1988 là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Mùi của gia chủ, tạm được

– Địa chi của năm 2017 là Dậu tương hợp với Thìn của tuổi xông nhà 1988, rất tốt

Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1989 (Kỷ Tỵ – Đại lâm mộc)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1989 là Mộc, của gia chủ là Thủy, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, của tuổi xông nhà 1989 là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà 1989 là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Đinh của gia chủ, tạm được

– Thiên can của năm 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của tuổi xông nhà 1989, tạm được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1989 là Tỵ không tương hợp, không xung khắc với Mùi của gia chủ, tạm được

– Địa chi của năm 2017 là Dậu tương hợp với Tỵ của tuổi xông nhà 1989, rất tốt

Đánh giá: 17/20 (Tốt)