Dưới đây là phân tích chi tiết 3 tuổi xông nhà tốt nhất với gia chủ:

Người xông nhà sinh năm 1972 (Nhâm Tý – Tang khô mộc)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1972 là Mộc, của gia chủ là Hỏa, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm 2017 Đinh Dậu là Hỏa, của tuổi xông nhà 1972 là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà 1972 là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của năm 2017 Đinh Dậu là Đinh tương hợp với Nhâm của tuổi xông nhà 1972, rất tốt

– Địa chi của tuổi xông nhà 1972 là Tý tương hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt

– Địa chi của năm 2017 Đinh Dậu là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Tý của tuổi xông nhà 1972, chấp nhận được

Đánh giá: 18/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1989 (Kỷ Tỵ – Đại lâm mộc)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1989 là Mộc, của gia chủ là Hỏa, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm 2017 Đinh Dậu là Hỏa, của tuổi xông nhà 1989 là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà 1989 là Kỷ tương hợp với Giáp của gia chủ, rất tốt

– Thiên can của năm 2017 Đinh Dậu là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của tuổi xông nhà 1989, chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1989 là Tỵ không tương hợp, không xung khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được

– Địa chi của năm 2017 Đinh Dậu là Dậu tương hợp với Tỵ của tuổi xông nhà 1989, rất tốt

Đánh giá: 18/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1959 (Kỷ Hợi – Bình địa mộc)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà 1959 là Mộc, của gia chủ là Hỏa, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm 2017 Đinh Dậu là Hỏa, của tuổi xông nhà 1959 là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi xông nhà 1959 là Kỷ tương hợp với Giáp của gia chủ, rất tốt

– Thiên can của năm 2017 Đinh Dậu là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của tuổi xông nhà 1959, chấp nhận được

– Địa chi của tuổi xông nhà 1959 là Hợi không tương hợp, không xung khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được

– Địa chi của năm 2017 Đinh Dậu là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Hợi của tuổi xông nhà 1959, chấp nhận được

Đánh giá: 17/20 (Tốt)