Dưới đây là đánh giá 3 tuổi người xông nhà tốt nhất với tuổi gia chủ:

Người xông nhà sinh năm 1964 (Giáp Thìn – Phú đăng hỏa)

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà là Hỏa, ngũ hành của tuổi gia chủ là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm Đinh Dậu 2017 là Hỏa, của tuổi người xông nhà là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, tạm được

– Thiên can của tuổi người xông nhà là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi gia chủ, rất tốt

– Thiên can của năm Đinh Dậu 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi người xông nhà, tạm được

– Địa chi của tuổi người xông nhà là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Hợi của tuổi gia chủ, tạm được

– Địa chi của năm Đinh Dậu 2017 là Dậu tương hợp với Thìn của tuổi người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1949 (Kỷ Sửu – Tích lịch hỏa)

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà là Hỏa, của tuổi gia chủ là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Ngũ hành của năm Đinh Dậu 2017 là Hỏa, của tuổi người xông nhà là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, tạm được

– Thiên can của tuổi người xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của tuổi gia chủ, tạm được

– Thiên can của năm Đinh Dậu 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của tuổi người xông nhà, tạm được

– Địa chi của tuổi người xông nhà là Sửu không tương hợp, không xung khắc với Hợi của tuổi gia chủ, tạm được

– Địa chi của năm Đinh Dậu 2017 là Dậu tương hợp với Sửu của tuổi người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Người xông nhà 1950 (Canh Dần – Tòng bách mộc)

– Ngũ hành của tuổi người xông nhà là Mộc, của tuổi gia chủ là Mộc, 2 hành này không sinh, không khắc, tạm được

– Ngũ hành của năm Đinh Dậu 2017 là Hỏa, của tuổi người xông nhà là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Thiên can của tuổi người xông nhà là Canh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của tuổi gia chủ, tạm được

– Thiên can của năm Đinh Dậu 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Canh của tuổi người xông nhà, tạm được

– Địa chi của tuổi người xông nhà là Dần tương hợp với Hợi của tuổi gia chủ, rất tốt

– Địa chi của năm Đinh Dậu 2017 là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Dần của tuổi người xông nhà, tạm được

Đánh giá: 15/20 (Tốt)